Privacybeleid

S&P-BUILD bvba, actief onder handelsbenaming CUSTOMBUILD, gevestigd te 2610 ANTWERPEN, Heistraat 71, KBO nr. 0836.492.861 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

U kunt contact met ons opnemen via brief naar het bovenvermeld adres, via e-mail naar info@custombuild.be of telefonisch op het nummer +32 3 345 07 87.

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

Telkens u een contact-/sollicitatieformulier invult op onze website of ons contacteert via e-mail, telefoon of sociale media, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen.

Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij kunnen verzamelen en verwerken conform deze privacyverklaring en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

  • Identiteitsinformatie die u ons verstrekt (naam, e-mailadres, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer, etc.)
  • De inhoud van uw correspondentie of vraag en de technische details van de correspondentie zelf (datum, tijd, etc.)
  • Alle andere persoonsgegevens die u ons wenst te verstrekken (via “motivatie” of “bijlagen” tijdens een online sollicitatie, etc.)

Telkens u onze website bezoekt of gebruikt, verzamelen wij bovendien:

  • Informatie over uw surfgedrag op onze website, waarmee wij later met behulp van Google Analytics kunnen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken en op basis van die informatie de surfervaring verbeteren (voor meer informatie zie ook “Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken”).

Onze website kan links naar andere websites (Google Maps, LinkedIn, Instagram, Facebook, etc.) bevatten. Het is mogelijk dat die laatste, net zoals onze website, gegevens over u verzamelen overeenkomstig hun eigen regels en voorwaarden. Wij raden u aan die aandachtig te lezen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor doeleinden van:

  • Promotie, zodat wij u via onze nieuwsbrief of op uw uitdrukkelijk verzoek daartoe op de hoogte kunnen houden van lopende en nieuwe projecten;
  • Beheer van de klantenrelatie (bv. om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om op een doeltreffende wijze de informatie en diensten te kunnen verstrekken waarom u vraagt via de website, e-mail, telefoon of sociale media);
  • Beheer van de bestaande of potentiële contractuele relatie tussen uzelf en S&P-BUILD bvba doordat u gebruik maakt of wenst te maken van onze dienstverlening of omdat u interesse heeft in een jobaanbieding gepubliceerd op onze website en een sollicitatieformulier heeft ingevuld.

Wij zijn genoodzaakt om uw persoonsgegevens te verwerken naar aanleiding van het (potentiële) sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst tussen uzelf/een (rechts)persoon die u vertegenwoordigt en S&P-BUILD bvba (of een met haar verbonden vennootschap).

Ook uw verzoek om informatie/vraag maakt de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk om uw vraag op een doeltreffend wijze te kunnen beantwoorden.

Mits uw voorafgaandelijke toestemming kunnen wij bovendien uw gegevens gebruiken, in het bijzonder uw e-mailadres en uw (mobiel) telefoonnummer om u commerciële mededelingen (van onszelf en onze partners) te sturen. U beschikt te allen tijde over het recht om uw eerder gegeven toestemming voor zulk gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. U doet dit door contact op te nemen met ons om het volgende e-mailadres info@custombuild.be.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

S&P BUILD bvba (of een met haar verbonden vennootschap) neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking van uw gegevens over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor uw persoon.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Voor alle gegevens die u aan ons verstrekt hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar, dit indien er in de periode van 2 jaar na het verkrijgen van uw persoonsgegevens er geen contractuele relatie tot stand is gekomen tussen S&P BUILD bvba (of een met haar verbonden vennootschap) en uzelf/een (rechts)persoon die u vertegenwoordigt).

Indien u heeft ingeschreven op onze nieuwsbrief, zal uw e-mailadres gedurende 5 jaar worden bewaard en zal u gedurende die tijd onze nieuwsbrief blijven ontvangen, tenzij u zich in de loop van die periode uitschrijft.

De gegevens die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen S&P-BUILD bvba (of een met haar verbonden vennootschap) en uzelf/een (rechts)persoon die u vertegenwoordigt worden bewaard tijdens de uitvoering van de overeenkomst en tot het verstrijken van de wettelijke archiverings- en verjaringstermijn van 10 jaar of desgevallend een andere bij wet opgelegde termijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden waarmee een overeenkomst werd afgesloten en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hier telkens om derden die in opdracht van S&P-BUILD bvba (of een met haar verbonden vennootschap) handelen als verlener van verschillende diensten die nodig zijn om zowel uitvoering te geven aan uw verzoek om informatie/vraag, als uitvoering te geven aan een (potentiële) overeenkomst tussen S&P-BUILD bvba (of een met haar verbonden vennootschap) en uzelf/een (rechts)persoon die u vertegenwoordigt).

Aangezien uw persoonsgegevens intrinsiek verband houden met een (potentiele) contractuele relatie tussen S&P-BUILD bvba (of een met haar verbonden vennootschap) en uzelf/een (rechts)persoon die u vertegenwoordigt, kunnen wij uw gegevens dus overmaken aan een andere vennootschap indien S&P-BUILD bvba (of een met haar verbonden vennootschap) haar activiteiten volledig of gedeeltelijk zou verkopen, overdragen, inbrengen of op een andere manier overdragen, of een fusie zou aangaan met een andere vennootschap, of een andere reorganisatie van haar onderneming zouden doorvoeren.

Buiten die gevallen deelt S&P-BUILD bvba (of een met haar verbonden vennootschap) geen persoonsgegevens van u met derden die ervan gebruik zouden kunnen maken voor hun eigen behoeften.

Uw persoonsgegevens worden niet opgeslagen op servers die zich buiten de Europese Unie bevinden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een web-analysedienst van Google, Inc. (“Google”) om anonieme surfgegevens van onze website te verzamelen, waarmee wij kunnen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

U kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De informatie die in de cookie wordt opgeslagen wordt doorgegeven aan Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en vervolgens gebruikt om te evalueren hoe bezoekers onze website gebruiken en om statistische rapportages inzake website-activiteit voor ons op te stellen.

Onze website maakt tevens gebruik van een ingebouwde applicatie van Google Maps, waarmee gebruikersgegevens kunnen worden verzameld. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of als die derden de informatie namens Google verwerken.

Wij zullen dit analytische instrument niet (en niet door derden laten) gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen.

Verdere informatie inzake de privacy van Google Analytics is te vinden op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Overeenkomstig de vigerende wetgeving, kan u inzage krijgen in uw persoonsgegevens. Onjuiste gegevens worden verbeterd op uw eerste verzoek.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Hiertoe richt u ons een aanvraag, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs.

We reageren zo als snel mogelijk, maar in elk geval binnen de (4) vier weken, volgend op uw verzoek.

Als u niet langer onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, klik dan hier (binnenkort actief - wij verzamelen momenteel deze gegevens).

Indien S&P-BUILD bvba (of een met haar verbonden vennootschap) uw persoonsgegevens verwerkt op basis van de toestemming die u ons daarvoor heeft gegeven, dan heeft u ook het recht om bepaalde gegevens te wissen, de verwerking van bepaalde gegevens te beperken, of bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen.

U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u aangewezen derde te sturen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom nemen wij voortdurende passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons.

 

Vragen of klachten?

Indien u vragen of bemerkingen heeft, kan u contact opnemen met ons op volgend e-mailadres info@custombuild.be.

Mocht u klachten hebben dan kan u de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) per post contacteren of op volgend e-mailadres: contact@apd-gba.be.

 

Inwerkingtreding en wijzigingen

S&P-BUILD bvba behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Alle wijzigingen worden u ter kennis gebracht via deze website, en zullen van kracht zijn 5 (vijf) dagen na de publicatie ervan.

GDPR legt de drempel op 16 jaar, maar voorziet in de mogelijkheid voor de lidstaten om de drempel te verlagen.

De Belgische wetgeving is op dit punt nog niet rond (hangende in de Kamer).

Het huidig Belgisch voorstel is om de drempel naar 13 jaar te verlagen.